Yatırım Ortaklığı Kuruluş ŞartlarıYatırım ortaklıklarının kuruluş izni alabilmeleri için portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere Kurula başvurmaları şarttır.

Yatırım ortaklıklarına kuruluş izni verilebilmesi için;

a) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde ve hisse senetlerini halka arzetmek üzere kurulmaları,
b) Başlangıç sermayelerinin, 2009 yılı için 3.950.000 TL'den az olmaması,
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması,
d) Ticaret unvanlarında "Yatırım Ortaklığı" ibaresinin bulunması,
e) Esas sözleşmelerinin Sermaye Piyasası Kanunu’na uygun olması,
f) Kurucularının müflis olmadığının ve yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlülüklerinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir.Yatırım ortaklıkları, anonim ortaklık oldukları için bir yönetim kurulu tarafından temsil edilirler. Ortakların hisse senetleri vardır. Ani veya tedrici olarak kurulurlar. Tedricî usulde, kurucular, portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere istenen belgelerle ve gerekli koşulları yerine getirerek SPK’ya müracaat ederler. SPK’nın olumlu görüşünü aldıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na kuruluş izni için başvururlar; izin alınmasını müteakip 3 ay içinde halkı ortaklığa katılmaya davet etmek üzere hisse senetlerinin kayda alınması için SPK’ya başvururlar. Bu işlemler sırasında başlangıç sermayesinin %10’u kurucular tarafından bir bankada bloke edilir. Kayda alınmadan sonra Kurulca onaylanmış izahname Ticaret Siciline tescil ve TTSG’de ilan ettirilir ve ardından sirküler ilan olunur. Yatırım ortaklığına katılmak isteyen tasarruf sahipleri iştirak taahhütnamelerini doldurarak pay bedellerini tam ve nakden bankaya yatırırlar. Satış işlemlerinin tamamlanmasından sonra gerekli belgeler SPK’ya iletilir, kuruluş genel kurulu toplanır ve satış sırasında verilen makbuzlar yatırım ortaklığının ticaret siciline tescilinden itibaren en geç bir ay içinde hisse senetleriyle değiştirilir.Ani kuruluşta ise SPK’ya ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat esasları tedricî kuruluştaki gibi olmakla beraber, kurucular, başlangıç sermayesinin tamamını taahhüt ederler ve pay bedellerini tam olarak nakden bir bankada bloke ederler. Sanayi ve Ticaret bakanlığından kuruluş izni alınır ve Ticaret mahkemesine müracaat edilerek kuruluşun tasdiki talep edilir. Tasdik gerçekleşince yatırım ortaklığı Ticaret Siciline tescil ve TTSG’de ilan olunur. Kuruluş işlemleri böylece tamamlandıktan sonra blokaj çözülür ve portföy oluşturulur.Dolayısıyla ani ile tedricî kuruluşta, başlangıç sermayesinin bankada bloke edilme oranlarında belirleyici bir fark mevcuttur.Kuruluşun tescilinden itibaren 3 ay içinde halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda alınması için SPK’ya başvurulur. Hisse senetlerinin halka arzı, sermaye artırımı veya mevcut hisselerin halka arzı yoluyla yapılır.Yatırım ortaklığı; tedrici usulde yatırım ortaklığının ticaret siciline tescil ve ilanından, ani usulde ise çıkardığı hisse senetlerinin satış süresinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde kota alınmasını teminen, gerekli belgenin verilmesi istemiyle Kurul'a başvurur. Bu belgenin alınmasını izleyen 15 gün içinde de çıkarılmış olan hisse senetlerinin kote edilmesi isteği ile menkul kıymetler borsasına müracaat eder.Ana Sayfa | Site Map | İletişim | Hakkında | Genel | Güncel Kampanyalar | Kredi Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz ? |